EMM logo loader

Regulamin

Regulamin „Elbląg Music Masterclass”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Organizatorem kursów mistrzowskich „Elbląg Music Masterclass” (zwanego dalej „Kursami”) jest Elbląska Orkiestra Kameralna (zwana dalej „Organizatorem”).

2.Kursy skierowane są do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, studentów uczelni wyższych oraz absolwentów uczelni wyższych do 35 roku życia (zwanych dalej „Uczestnikami”) oraz dla innych osób zainteresowanych wzięciem w nich udziału w sposób bierny (zwanych dalej „Uczestnikiem Biernym”).

3.W ramach Konkursów zorganizowany zostanie „Konkurs Młodego Wirtuoza” (zwany dalej „Konkursem”).

4.Uczestnikami Kursów mogą być muzycy grający na skrzypcach, altówce, wiolonczeli oraz gitarze.

5.W skład jury decydującego o zakwalifikowaniu na Kursy i do Konkursu wchodzić będą profesorowie Kursów: Mariusz Patyra, Marek Czech, Marcel Markowski, Krzysztof Meisinger, Karolina Nowotczyńska - Dyrektor EOK (zwani dalej „Jury”).

6.Kursy odbędą się w dniach 05.07.2024 r. – 12.07.2024 r. w Elblągu.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.W ramach Kursów Uczestnik może korzystać z:

- mistrzowskich kursów instrumentalnych,

- bezpłatnego udziału w Konkursie

- grupowych warsztatów muzycznych

- występu podczas minimum jednego recitalu, maksymalnie dwóch recitali,

- bezpłatnego wstępu na wszystkie organizowane w ramach wydarzenia koncerty,

- prób z akompaniatorem,

- zniżek na biletu wstępu do wybranych instytucji kultury w Elblągu,

- sal do ćwiczeń,

2.W ramach Kursów Uczestnik Bierny może korzystać z:

- biernego uczestnictwa w mistrzowskich kursach instrumentalnych, po uprzednim ustaleniu z profesorem udzielającym lekcji,

- grupowych warsztatów muzycznych

- wykładach,

- bezpłatnego wstępu na wszystkie organizowane w ramach wydarzenia koncerty,

- zniżek na biletu wstępu do wybranych instytucji kultury w Elblągu.

3.Do udziału w Konkursie może zgłosić się wyłącznie Uczestnik Kursów.

4.Za uczestnictwo w Kursach ponosi się opłatę:

- Uczestnik Czynny – 1.350,00 zł,

- Uczestnik Bierny – 700,00 zł.

5.Opłaty określone w pkt. 4 nie obejmują kosztów noclegów i wyżywienia, które ponoszone są we własnym zakresie. Organizator zapewnia zniżkę na nocleg dla Uczestników i Uczestników Biernych w „Naszej Bursie” (Bursa nr 3, ul. Wapienna 17, 82-300 Elbląg). Preferencyjna cena rezerwacji obowiązuje na hasło „Elbląg Music Masterclass”.

6.Uczestnik i Uczestnik Bierny poniżej 18 roku życia może uczestniczyć w Kursach wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, z zastrzeżeniem pkt. 7. Dane opiekuna powinny zostać podane w formularzu zgłoszeniowym w punkcie „Dodatkowe informacje”. Opiekun ma prawo bezpłatnego wstępu na wszystkie zajęcia w ramach Kursów i Konkursu oraz prawo do zniżki na zakup biletów wstępu do elbląskich instytucji kultury.

7.Uczestnik i Uczestnik Bierny w przedziale wiekowym od 15 – 18 roku życia może uczestniczyć w Kursach bez opiekuna tylko pod warunkiem posiadania podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 06.06.2023 r. (Druk oświadczenia) na adres mailowy: elblagmasterclass@gmail.com.

8.Warunkiem kwalifikacji na Kursy jest wypełnienie w dniach 15.04.2024 r. (godz. 12:00) – 31.05.2024 r. (godz. 23:59) formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://elblagmasterclass.pl/9-zglos-sie. Organizator potwierdzi mailowo otrzymanie zgłoszenia do dnia 06.06.2024 r.

9.Uczestnik zgłaszający się jako zespół kameralny wpisuje dane wszystkich członków zespołu w punkcie „Dodatkowe informacje”.

10.Zgłoszenie na Kursy nie jest równoznaczne z przyjęciem na Kursy. Uczestnicy i Uczestnicy Bierni powiadomieni zostaną przez Organizatora mailowo o zakwalifikowaniu się na Kursy. Organizator potwierdzi mailowo otrzymanie zgłoszenia do dnia 06.06.2024 r.

11.Uczestnicy kursów wybrani zostaną na podstawie życiorysów artystycznych oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

12.W zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń, Organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu naboru na Kursy, co skutkować będzie przedłużeniem terminu ogłoszenia wyników naboru wymienionym w pkt. 10.

13.Zgłaszając się na Kursy Uczestnik może zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym chęć wzięcia udziału w „Konkursie Młodego Wirtuoza”. Szczegółowe informacje o uczestnictwie w Konkursie opisane zostały w §4 niniejszego Regulaminu.

14.Decyzję o przyjęciu Uczestników na Kursy i do Konkursu podejmie Jury. Pod obrady Jury dopuszczone zostaną wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki formalne. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

15.Warunkiem formalnym uczestnictwa w Kursach jest wypełnienie przez Uczestnika wszystkich niezbędnych pól formularza zgłoszeniowego.

16.Całkowity koszt udziału w Kursach należy uiścić na rachunek bankowy określony w pkt. 17 po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na Kursy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2024 r. Dniem zapłaty za Kursy jest dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora. W przypadku niedopełnienia obowiązku, Uczestnik skreślony zostanie z listy kursantów.

17.Dane do przelewu:

Elbląska Orkiestra Kameralna
Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg

Bank PKO BP numer rachunku bankowego 80 1020 1752 0000 0302 0099 9706.

Tytuł przelewu: „Opłata za udział w EMM – imię i nazwisko oraz specjalność”

18.Zwrot opłaty dokonanej przez Uczestnika lub Uczestnika Biernego za udział w Kursach, może nastąpić w przypadku nieprzystąpienia przez Uczestnika lub Uczestnika Biernego do Kursów, z uwagi na szczególnie ważne, udokumentowane przyczyny losowe.

19.Uczniowie ZPSM w Elblągu otrzymują zniżkę w wysokości 150 zł. Koszt ich udziału to 1200 zł (uczestnik czynny).§3 POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KURSÓW

 

1.W ramach udziału w Kursach Uczestnik (skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, zespoły kameralne) ma zagwarantowane 4 lekcje z profesorem (60 minut każda) według grafiku ustalonego przez Organizatora. Ponadto każdy Uczestnik (skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara) może odbyć próby z akompaniatorem. (Harmonogram prób ustalany jest bezpośrednio z akompaniatorem.

2.Uczestnik zobowiązany jest do punktualności, przestrzegania harmonogramu zajęć oraz dbania o mienie Organizatora oraz mienie udostępnione Organizatorowi na czas trwania Kursów przez inne podmioty.

3.W przypadku gdy Lekcja zostanie skrócona lub się nie odbędzie z przyczyn leżących po stronie profesora, Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin świadczenia Lekcji w całości lub odpowiedniej części niezrealizowanej Lekcji (powyżej 10 minut skrócenia).

4.W przypadku, gdy Lekcja zostanie skrócona lub się nie odbędzie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, wówczas Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

5.Lekcje i materiały otrzymywane podczas Lekcji mają charakter informacyjno-doradczy na bazie autorskiego programu przygotowanego przez profesora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i przebieg Lekcji, ani za zawartość materiałów.

6.Każdy z Uczestników zgłaszający się jako skrzypek odbędzie 2 lekcje z profesorem Mariuszem Patyrą oraz 2 lekcje z profesor Karoliną Nowotczyńską.

7.Uczestnicy kursów (skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara) będą brali udział w warsztatach kameralnych. Organizator będzie przydzielał uczestników do zespołów na warsztatach kameralnych na podstawie doświadczenia artystycznego. Lista zespołów kameralnych ogłoszona zostanie na stronie elblagmasterclass.pl do dnia 30.06.2024 r.

8.Każdy z Uczestników ma możliwość zgłoszenia Organizatorowi chęci wystąpienia podczas otwartych recitali, które zorganizowane zostaną w sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu.

9.Uczestnik, który wyrazi chęć wystąpienia podczas recitalu zobowiązany jest najpóźniej w terminie do dnia 06.06.2024 r. wysłać Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres elblagmasterclass@gmail.com program koncertowy, jaki zostanie wykonany w ramach recitalu. W przypadku niedopełnienia obowiązku, Uczestnik skreślony zostanie z listy wykonawców recitalu.

10.Uczestnik podczas recitalu może wystąpić solo lub z Akompaniatorem. Częstotliwość i czas prób do koncertu z akompaniatorem ustalane są indywidualnie przez Uczestnika i Akompaniatora. Uczestnik zobowiązany jest przesłania skanu nut akompaniamentu wybranego utworu do dnia 06.06.2024 r na adres elblagmasterclass@gmail.com .

11.Organizator zapewnia obsługę techniczną koncertu oraz obsługę widowni. Recitale i występujący podczas nich Uczestnicy będą aktywnie promowane we wszystkich kanałach informacyjnych Organizatora oraz Partnerów.

12.Uczestnik powinien przesłać listę utworów, nad którymi chce pracować z Profesorem oraz Akompaniatorem do dnia 06.06.2024.

14.Każdy z Uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w Elbląg Music Masterclass 2024.

 

§4 POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU

 

1.Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego Uczestnik może zgłosić się do udziału w Konkursie w jednej z wybranych specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara.

2.Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3.Konkurs podzielony zostanie na dwa etapy:

- I etap odbędzie się podczas Recitali Kursantów w dniach 7, 8 i 9 lipca 2024. Występy uczestników oceniony będzie przez Jury, które wybierze osoby zakwalifikowane do II etapu.

- Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu opublikowana zostanie na stronie elblagmasterclass.pl do dnia 09.07.2024 r., dodatkowo osoby zakwalifikowane poinformowane zostaną przez Organizatora mailowo.

- Po zgłoszeniu się przez Uczestnika za pośrednictwem formularza na konkurs, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o wyborze utworu, który zostanie wykonany przez Uczestnika w przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu Konkursu. Tytuł utworu wybranego z Katalogu (Katalog utworów dostępny jest na stronie internetowej elblagmasterclass.pl) należy przesłać do Organizatora mailowo na adres elblagmasterclass@gmail.com najpóźniej do dnia 06.06.2024 r.

- W przypadku specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela i gitara Organizator umożliwia wykonanie w Konkursie utworu spoza Katalogu. Utwór spoza Katalogu musi zostać skonsultowany i zaakceptowany przez Organizatora.

- Drugi etap Konkursu odbędzie się 10.07.2024 r. podczas próby Uczestników z Elbląską Orkiestrą Kameralną. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu odbędą próbę z Elbląską Orkiestrą Kameralną, podczas której zaprezentują wybrany z Katalogu utwór na instrument solowy i orkiestrę kameralną.

- Przeprowadzone próby ocenione zostaną przez Jury. Organizator ogłosi listę laureatów Konkursu po obradach Jury na stronie elblagmasterclass.pl oraz poinformuje Uczestników mailowo w dniu 10.07.2024.

4.Uczestnikom Konkursu przyznana może zostać Nagroda Grand Prix.

5.Przewidziane są nagrody w postaci koncertu z Elbląska Orkiestrą Kameralną podczas uroczystego koncertu finałowego wieńczącego Elbląg Music Masterclass w dniu 12.07.2024 r oraz atrakcyjne nagrody finansowe.

6.Każdy z laureatów Konkursu otrzyma dyplom potwierdzający otrzymanie nagrody w Konkursie.

7.Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagród lub przyznania nagrody specjalnej.

8.Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

 

§5 UTRWALANIE WYSTĘPÓW

 

1.Organizator ma prawo do utrwalania wszystkich zajęć w ramach Kursów i Konkursu.

2.Uczestnik zgłaszając się na Kursy za pomocą formularza zgłoszeniowego, wyraża automatycznie zgodę na utrwalanie zajęć z jego udziałem, w tym wykorzystanie w ten sposób jego wizerunku oraz danych osobowych.

3.Wskazana w ust. 2 zgoda stanowi udzielnie także zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do ustalonych przez Uczestnika w trakcie Kursów lub Konkursu utworów oraz wszelkich praw pokrewnych do ustalonych przez Uczestnika w trakcie Kursów lub Konkursu artystycznych wykonań. Organizator przyjmuje utwory i artystyczne wykonania z chwilą ich ustalenia przez Uczestnika.

4.Organizator ma prawo korzystać z ustalonych utworów i artystycznych wykonań określonych w pkt. 3 w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie – rejestracja materiału na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,

- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym kasety video i audio, dyski audiowizualne, techniką celuloidową, światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego,

- publiczne odtwarzanie i wyświetlanie (transmisja telewizyjna, radiowa, multimedialna, internetowa itp.),

- nadawanie w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych za pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej, jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu, w tym nadawanie przez stację naziemną i nadawanie kablowe,

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych,

- publiczne udostępnienie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wszelkie wykorzystanie materiału w serwisach interaktywnych udostępnianych widzom za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych

 

§6 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

1.Uczestnik zgłaszając się na Kursy za pomocą formularza zgłoszeniowego, zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywani wizerunku Uczestnika, wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych wydarzenia Elbląg Music Masterclass. (Druk oświadczenia)

2.W przypadku uczestników niepełnoletnich, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika powinien wypełnić rodzic lub prawny opiekun dziecka. (Druk oświadczenia)

3.Wyrażenie zgody na rejestrowanie wizerunku podczas wydarzenia Elbląg Music Masterclass organizowanego przez Elbląską Orkiestrę Kameralną oraz nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie i rozpowszechnianie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i nagrań na stronach internetowych: www.elblagmasterclass.pl, www.eok.elblag.eu, a także na profilach społecznościowych (Elbląg Music Masterclass oraz Elbląskiej Orkiestry Kameralnej) dotyczy wyłącznie działań informacyjnych i promocyjnych wydarzenia Elbląg Music Masterclass.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

2.Zgłoszenie do udziału w Kursach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niedostosowania się do niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia Uczestnika i Uczestnika Biernego z Kursów.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w formie pisemnej.

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.

5.W przypadku występowania tzw. siły wyższej, Organizator zastrzega możliwość odwołania Kursów. Siłą wyższą są zdarzenia niezależne od woli stron umowy, istotnie wpływające na możliwość organizacji Kursów, mające wyjątkowy i doniosły charakter, jak w szczególności:

- wejście w życie przepisów lub wydanie poleceń przez odpowiednie służby, z których wynika nakaz nieprowadzenia uroczystości i imprez kulturalnych,

- działanie sił przyrody jak w szczególności powódź, pożar, trzęsienie ziemi,

- działania wojenne lub inne operacje sił zbrojnych oraz akty terrorystyczne.

6.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

 

  Klauzula informacyjna

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląska Orkiestra Kameralna z siedzibą w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

przez e-mail: iod@eok.elblag.eu

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:

związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy; związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi; udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

czasu obowiązywania umowy,  przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania swoich danych osobowych, które
są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

 

 

Aktualności

Partnerzy i sponsorzy

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat na Polityka prywatności